Poďakovanie BBSK za podporu v roku 2014

Poďakovanie BBSK za podporu v roku 2014

Hodnotiaca správa o realizácii projektu:

 Materiálno-technické zabezpečenie činnosti Klubu biatlonu Predajná 2014

                  Zmluva č. 546/2014/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2014 vo výške 600,- EUR

 

Poskytovateľ dotácie:

Banskobystrický samosprávny kraj

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

 

Prijímateľ dotácie:

Klub biatlonu Predajná

Podhrádok 379, Strelnica Šimáň

976 63 Predajná

 

Hodnotenie: Cieľom projektu bolo zabezpečenie nevyhnutného materiálno – technického zabezpečenia pre členov Klubu biatlonu Predajná do 31.12.2014 tak, aby dokázali plnohodnotne reprezentovať  seba a náš kraj na celoštátnej úrovni.

 

Z finančnej dotácie od BBSK vo výške 600,-EUR /slovom: šesťsto eur/ sme zakúpili materiálno – technické zabezpečenie, ktoré nám umožnilo rozšíriť členskú základňu mládeže, skvalitniť športovú prípravu, vonkajšími nátermi ošetriť viacúčelový športový areál v Predajnej a rozšíriť vonkajšiu voľne prístupnú telocvičňu o nové športové náčinie.

 

Jednotlivé výdaje a ich využitie zoradené podľa prílohy č.3 - súpis účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu dotácie:

 

1.      BV (materiál) – športové vybavenie - športové strelivo pre žiakov – broky Diabolo v hodnote 99,98,- EUR,

2.      BV - športové vybavenie - športové strelivo pre dorast a dospelých – náboje LR Rifle Match v hodnote 186,14,- EUR,

3.      BV- nátery pre športový areál - syntetické farby a riedidlo pre vonkajšie nátery viacúčelového športového areálu strelnice Šimáň (natreli sme: tri strechy garážíurčené pre sklady a zabezpečenie športových súťaží, tri dvere na garážach určené pre sklady strelnice, jedna celá plechová garáž pre sklad náradia a materiálu) v hodnote106,51,-  EUR,

4.      BV - tréningové vybavenie pre základnú športovú prípravu (dve športové švihadlá, dva medicinbaly - 3 a 5 kg , koordinačný agility rebrík)v hodnote 96,24 EUR ,

5.      BV - tréningové vybavenie pre základnú a špeciálnu športovú prípravu (značkovacie kužele, desať švihadiel, posilňovacie koliesko) v hodnote 46,64,- EUR,

6.      BV - tréningové vybavenie – oceľové lano na rovnováhu a balančné cvičenia nainštalované ku voľne prístupnej vonkajšej telocvični v športovom areáli 69,24,- EUR,

7.      BV - športové vybavenie na lyže – štyri lyžiarske bežecké viazania na nové lyže pre športovú prípravu žiakov 80,64 EUR.

 

Na záver sa chcem v mene členov Klubu biatlonu Predajná poďakovať zástupcom BBSK za pridelenú finančnú dotáciu, ktorá nám umožnila napĺňať ciele športového klubu a rozširovať  kultúru zdravého pohybu a športu v našom regióne a kraji.

 

Spracoval: Mgr. Peter Kazár, predseda a štatutárny zástupca Klubu biatlonu Predajná

 

 

V Predajnej, dňa 12. 01.2015